top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Imperium Gezondheidscoaching Disclaimer

Door het bekijken van deze website of iets dat op of via deze website beschikbaar wordt gesteld, inclusief maar niet beperkt tot blogs, online programma's/cursussen, producten, diensten, opt-in geschenken, e-books, video's, webinars, blogposts, e-nieuwsbrieven, consultaties, e-mails, sociale media en/of andere communicatie (gezamenlijk aangeduid als “Website”), gaat u akkoord met alle delen van deze Disclaimer. Dus, als u niet akkoord gaat met de onderstaande disclaimer, STOP dan nu en ga niet naar of gebruik deze website niet.

 

Alleen voor educatieve en informatieve doeleinden

De informatie die op of via deze Website wordt verstrekt, is uitsluitend voor educatieve en informatieve doeleinden en uitsluitend als zelfhulpmiddel voor uw eigen gebruik. Geen medisch, geestelijk of religieus advies.

Hoewel ik een gezondheidscoach ben van het Dr Sears Wellness Institute en Functional Medicine Health Coaching studeer aan de FMCA, ben ik niet, en doe ik dat ook niet, in de rol van arts/arts, verpleegkundige, arts-assistent, praktijkondersteuner, of een andere medische professional (“medische zorgverlener”), psychiater, psycholoog, therapeut, counselor of maatschappelijk werker (“geestelijke zorgverlener”), geregistreerde diëtist of erkende voedingsdeskundige, personal trainer of lid van de geestelijkheid.

Als holistische functionele gezondheidscoach bied ik geen gezondheidszorg, medische of voedingstherapiediensten, of probeer ik geen fysieke, mentale of emotionele kwestie, ziekte of aandoening te diagnosticeren, behandelen, voorkomen of genezen. Ik interpreteer geen laboratoriumresultaten of testresultaten.

 

De informatie die op of via mijn website wordt verstrekt met betrekking tot uw gezondheid of welzijn, lichaamsbeweging, relaties, zakelijke/carrièrekeuzes, financiën of enig ander aspect van uw leven is niet bedoeld als vervanging voor het professionele medische advies, de diagnose of de behandeling die wordt verstrekt door uw eigen medische zorgverlener of GGZ.

U stemt ermee in en erkent dat ik op geen enkele manier medisch advies, advies op het gebied van geestelijke gezondheid of religieus advies geef. Vraag altijd advies aan uw eigen medische zorgverlener en/of geestelijke gezondheidsaanbieder met betrekking tot vragen of zorgen die u heeft over uw specifieke gezondheid of medicijnen, kruiden of supplementen die u momenteel gebruikt en voordat u aanbevelingen of suggesties van onze website implementeert.

 

Negeer medisch advies niet en stel het zoeken van medisch advies niet uit vanwege de informatie die u op deze website hebt gelezen. Begin, verander of stop niet met het nemen van medicijnen of supplementen zonder met uw eigen medische zorgverlener of geestelijke gezondheidsaanbieder te overleggen. Als u een medisch of psychisch probleem heeft of vermoedt te hebben, neem dan onmiddellijk contact op met uw eigen medische zorgverlener of geestelijke gezondheidsaanbieder. De informatie op deze website is niet beoordeeld door een medische instantie.

Geen juridisch of financieel advies

Ik ben geen advocaat, accountant of financieel adviseur, en ik pretendeer dat ook niet te zijn. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor juridisch of financieel advies dat kan worden verstrekt door uw eigen advocaat, accountant en/of financieel adviseur.

 

Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het opstellen van de aan u verstrekte informatie, kan ik niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of weglatingen en aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die u zou kunnen oplopen. Win indien nodig altijd financieel en/of juridisch advies in met betrekking tot uw specifieke omstandigheden voor alle vragen en zorgen die u nu heeft of in de toekomst zou kunnen hebben. U stemt ermee in dat de informatie op onze Website geen juridisch of financieel advies is.

 

Persoonlijke verantwoordelijkheid

U streeft naar een nauwkeurige weergave van de informatie die op of via onze Website aan ons wordt verstrekt. U erkent dat u vrijwillig deelneemt aan het gebruik van onze Website en dat u als enige en persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw keuzes, acties en resultaten, nu en in de toekomst. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw gebruik of niet-gebruik van informatie die op of via deze Website wordt verstrekt, en u stemt ermee in uw eigen oordeel en zorgvuldigheid te gebruiken voordat u enig idee, suggestie of aanbeveling van mijn Website op uw leven, familie of bedrijf.

 

Geen garanties

Mijn rol en de rol van onze producten/diensten is om u te ondersteunen en te helpen bij het bereiken van uw eigen doelen, maar uw succes hangt in de eerste plaats af van uw eigen inzet, motivatie, inzet en opvolging. Ik kan niet voorspellen en ik garandeer niet dat u een bepaald resultaat zult bereiken, en u accepteert en begrijpt dat resultaten voor elk individu verschillen. De resultaten van elk individu zijn afhankelijk van zijn of haar unieke achtergrond, toewijding, verlangen, motivatie, acties en tal van andere factoren. U stemt er volledig mee in dat er geen garanties zijn met betrekking tot de specifieke uitkomst of resultaten die u kunt verwachten van het gebruik van de informatie die u op of via deze Website ontvangt.

 

Inkomstendisclaimer

Alle inkomsten- of inkomstenoverzichten of voorbeelden die via onze website worden getoond, zijn slechts schattingen van wat nu of in de toekomst mogelijk is. Er kan geen zekerheid worden gegeven over een bepaald financieel resultaat op basis van het gebruik van onze website. U stemt ermee in dat ik niet verantwoordelijk ben voor uw verdiensten, het succes of falen van uw persoonlijke of zakelijke beslissingen, de verhoging of verlaging van uw financiën of inkomensniveau, of enig ander resultaat van welke aard dan ook dat u kunt hebben als gevolg van gepresenteerde informatie aan u via onze website. U bent zelf verantwoordelijk voor uw resultaten.

 

Getuigenissen

Ik presenteer ervaringen uit de echte wereld, getuigenissen en inzichten over de ervaringen van andere mensen met mijn website, uitsluitend ter illustratie. De getuigenissen, voorbeelden en foto's die worden gebruikt, zijn van echte klanten en resultaten die ze persoonlijk hebben behaald, of het zijn opmerkingen van personen die kunnen spreken over mijn karakter en/of de kwaliteit van mijn werk. Ze zijn niet bedoeld om te vertegenwoordigen of te garanderen dat huidige of toekomstige klanten dezelfde of vergelijkbare resultaten zullen behalen; deze getuigenissen vertegenwoordigen eerder wat mogelijk is voor illustratieve doeleinden.

 

Aanname van risico

Zoals met alle situaties, zijn er soms onbekende individuele risico's en omstandigheden die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van mijn Website en die niet kunnen worden voorzien en die de resultaten kunnen beïnvloeden of verminderen. U begrijpt dat elke vermelding van een suggestie of aanbeveling op of via mijn Website op eigen risico is, zonder enige aansprakelijkheid van mijn kant, in het besef dat er een zeldzame kans is dat ziekte, letsel of zelfs overlijden het gevolg kan zijn, en u stem ermee in alle risico's te aanvaarden

 

Beperking van de aansprakelijkheid

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord mij te ontslaan van alle aansprakelijkheid of verlies die u of een andere persoon kan oplopen door het gebruik van de informatie, producten, cursussen, diensten of materialen die u aanvraagt ​​of ontvangt via of op mijn website. U stemt ermee in dat ik niet aansprakelijk zal zijn jegens u, of een ander individu, bedrijf of entiteit, voor enige vorm van schade, inclusief directe, indirecte, speciale, incidentele, billijke of gevolgschade of schade, voor gebruik van of vertrouwen op mijn Website. U stemt ermee in dat ik geen aansprakelijkheid aanvaard voor ongevallen, vertragingen, verwondingen, schade, verlies, schade, overlijden, gederfde winst, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, verkeerde toepassing van informatie, lichamelijke of geestelijke ziekte of aandoening of probleem, of enig ander type verlies of schade als gevolg van een handeling of verzuim door mij of iemand die optreedt als onze agent, consultant, gelieerde onderneming, joint venture-partner, werknemer, aandeelhouder, directeur, personeel, teamlid of iemand die anderszins is gelieerd aan mijn bedrijf of mij, die zich bezighoudt met het leveren van inhoud op of via deze Website.

 

Vrijwaring en vrijwaring van claims

U vrijwaart, vrijwaart en vrijwaart mij en al mijn agenten, consultants, gelieerde ondernemingen, joint venture-partners, werknemers, aandeelhouders, directeuren, medewerkers, teamleden of iedereen die op een andere manier aan mijn bedrijf of mij is gelieerd, volledig en volledig. rechtsgronden, aantijgingen, rechtszaken, claims, schadevergoedingen of eisen van welke aard dan ook, in rechte of billijkheid, die zich in het verleden, heden of toekomst kunnen voordoen en die op enigerlei wijze verband houden met mijn Website.

 

Geen garanties

IK BIE GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF WERKING VAN MIJN WEBSITE. IK GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PROGRAMMA'S/CURSUSSEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN OP OF VIA DE WEBSITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJS IK ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

 

Fouten en weglatingen

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de juistheid van de informatie die op of via deze Website wordt gedeeld, te waarborgen, kan de informatie onbedoeld onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. U stemt ermee in dat ik niet verantwoordelijk ben voor de standpunten, meningen of juistheid van feiten waarnaar op of via mijn website wordt verwezen, of die van andere personen of bedrijven die op enigerlei wijze aan mijn bedrijf of mij zijn gelieerd. Omdat wetenschappelijke, technologische en zakelijke praktijken voortdurend evolueren, stemt u ermee in dat ik niet verantwoordelijk ben voor de juistheid van mijn website, of voor eventuele fouten of weglatingen.

 

Geen goedkeuring

Verwijzingen of links op mijn website naar de informatie, meningen, adviezen, programma's, producten of diensten van een ander individu, bedrijf of entiteit vormen niet mijn formele goedkeuring. Ik deel alleen informatie voor uw eigen zelfhulp. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website, blogs, e-mails, video's, sociale media, programma's, producten en/of diensten van andere personen, bedrijven of entiteiten waarnaar op mijn Website kan worden gelinkt of waarnaar wordt verwezen. Omgekeerd, als mijn websitelink zou verschijnen op de website, het programma, het product of de diensten van een andere persoon, bedrijf of entiteit, betekent dit ook niet dat ik hen, hun bedrijf of hun website formeel goedkeur.

 

Geassocieerden

Van tijd tot tijd kan ik andere personen of bedrijven promoten, samenwerken met of samenwerken met andere personen of bedrijven wiens programma's, producten en diensten aansluiten bij de mijne. In de geest van transparantie wil ik dat u zich ervan bewust bent dat er gevallen kunnen zijn waarin ik programma's, producten of diensten promoot, op de markt breng, deel of verkoop voor andere partners en in ruil daarvoor kan ik financiële compensatie of andere beloningen ontvangen. Houd er rekening mee dat ik zeer selectief ben en alleen de partners promoot wiens programma's, producten en/of diensten ik respecteer. Tegelijkertijd stemt u ermee in dat een dergelijke promotie of marketing niet dient als enige vorm van goedkeuring. U moet nog steeds uw eigen oordeel gebruiken om te bepalen of een dergelijk programma, product of dienst geschikt voor u is. U aanvaardt alle risico's en u stemt ermee in dat ik op geen enkele manier aansprakelijk ben voor programma's, producten of diensten die ik op of via mijn Website promoot, op de markt breng, deel of verkoop.

 

De informatie op deze website is door geen enkele medische instantie beoordeeld. Het is niet mijn bedoeling om een ​​ziekte of ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. De informatie wordt alleen gedeeld voor educatieve doeleinden. U moet uw arts raadplegen voordat u handelt over de inhoud van deze website, vooral als u zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen gebruikt of een medische aandoening heeft.

bottom of page